تاریخ برگزاری : ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ – ۰۳ فروردین ۱۳۹۷


مکان برگزاری : فرانکفورت آلمانبرق و روشنایی الان


جهت اطمینان به آدرس www.light-building.messefrankfurt.com مراجعه کنید.